blogmaker

Jeżeli potrzebujemy pomocy w złożeniu reklamacji odnośnie usług finansowych lub zrozumieniu umowy pożyczki, warto zgłosić się do Rzecznika Finansowego. Czym dokładnie się zajmuje i jak możemy się z nim skontaktować?

Co wchodzi w zakres kompetencji Rzecznika Finansowego?

W 2015 roku rząd przyjął ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego. Jednym z zapisów ustawy mówił o utworzeniu stanowiska Rzecznika Finansowego, który miałby za zadanie pomagać oraz zabezpieczać interesy klientów rynku finansowego.

Główne jego zadania to: rozpatrywanie wniosków konsumenckich odnośnie reklamacji, prowadzenie działań mediacyjnych między konsumentem a podmiotem finansowym, działanie na rzecz edukacji związanej z ochroną praw klienta i konsumenta na rynku finansowym, składanie wniosków do stosownych organów państwowych o zmianę prawa w kwestiach organizowania rynku finansowego oraz wydawanie opinii dla projektów aktów prawnych powiązanych z rynkiem finansowym.

Z ekspertami Rzecznika Finansowego możemy skontaktować się na kilka sposobów – mailowo, telefonicznie, listownie oraz przesyłając wiadomość prywatną na oficjalnym profilu w serwisie Facebook.

W jaki sposób możemy składać reklamacje?

Jeżeli mamy jakiekolwiek zastrzeżenia odnośnie działania instytucji finansowych albo nasz pożyczkodawca nie wywiązuje się w należyty sposób z podpisanej umowy, możemy złożyć reklamację. Jeżeli potrzebujemy pomocy prawnej w interpretacji dokumentów, eksperci Rzecznika pomogą nam w złożeniu reklamacji. Taki dokument możemy dostarczyć listownie lub telefonicznie swojemu pożyczkobiorcy. Na rozpatrzenie reklamacji będzie miał on 30 dni. Jeżeli tego nie zrobi, zostanie ona rozstrzygnięta na naszą korzyść. Gdy pożyczkodawca nie rozpatrzy naszą reklamację negatywnie, możemy złożyć do Rzecznika Finansowego wniosek o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego. Jest ono bezpłatne i dostępne dla każdego konsumenta. Należy jedynie zdawać sobie sprawę z faktu, że Rzecznik Finansowy nie jest w stanie wydać decyzji prawnie wiążącej instytucję finansową. Postępowanie interwencyjne ma na celu jedynie przedstawienie prawnych dowodów na słuszność naszej reklamacji.

Jak wygląda mediacja Rzecznika Finansowego?

Gdy interwencja Rzecznika Finansowego nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, zostaje nam jeszcze jedno rozwiązanie, jakim jest poreklamacyjne postępowanie polubowne. Rzecznik występuje tam jako mediator między stronami, a instytucja finansowa ma obowiązek do niego przystąpić. Rozpoczęcie takiego postępowania to koszt 50 złotych. Gdy nie uda się osiągnąć porozumienia, Rzecznik jest zobowiązany do przygotowania oficjalnej opinii prawnej sprawy.